Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Aura Post Office (historical), MI پیش بینی ساعتی

شنبه
شهریور ۲۷
12 h 25 min
۷:۳۴ قبل‌ازظهر ۷:۳۴
۷:۵۹ بعدازظهر ۱۹:۵۹
۰ قبل‌ازظهر ۰
شفاف
52 +11 52 +11 71%
0 in 0 mm
SW 7 11 3
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر ۱
شفاف
52 +11 52 +11 75%
0 in 0 mm
W 7 11 3
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر ۲
غالباً شفاف
52 +11 52 +11 78%
0 in 0 mm
SW 4 7 2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر ۳
تا قسمتی ابری
52 +11 52 +11 79%
0 in 0 mm
SW 4 7 2
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر ۴
غالباً شفاف
52 +11 52 +11 81%
0 in 0 mm
SW 4 7 2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر ۵
تا قسمتی ابری
50 +10 48 +9 83%
0 in 0 mm
SW 4 7 2
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر ۶
شفاف
50 +10 48 +9 82%
0 in 0 mm
SW 4 7 2
شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر ۷
شفاف
48 +9 46 +8 86%
0 in 0 mm
S 4 7 2
شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر ۸
شفاف
48 +9 46 +8 88%
0 in 0 mm
S 4 7 2
شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر ۹
غالباً شفاف
52 +11 52 +11 77%
0 in 0 mm
S 4 7 2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر ۱۰
ابری
55 +13 55 +13 65%
0 in 0 mm
SW 2 4 1
ابری
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
ابری
59 +15 59 +15 55%
0 in 0 mm
SW 2 4 1
ابری
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر ۱۲
تا قسمتی ابری
61 +16 61 +16 51%
0 in 0 mm
W 2 4 1
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر ۱۳
غالباً شفاف
63 +17 63 +17 49%
0 in 0 mm
NW 2 4 1
غالباً شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر ۱۴
غالباً شفاف
64 +18 64 +18 53%
0 in 0 mm
NE 4 7 2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر ۱۵
غالباً شفاف
64 +18 64 +18 56%
0 in 0 mm
NE 7 11 3
غالباً شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر ۱۶
غالباً شفاف
66 +19 66 +19 54%
0 in 0 mm
NE 7 11 3
غالباً شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر ۱۷
شفاف
66 +19 66 +19 57%
0 in 0 mm
E 7 11 3
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
غالباً شفاف
66 +19 66 +19 63%
0 in 0 mm
E 7 11 3
غالباً شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
تا قسمتی ابری
64 +18 64 +18 74%
0 in 0 mm
E 7 11 3
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
شفاف
63 +17 63 +17 77%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
شفاف
61 +16 61 +16 67%
0 in 0 mm
S 9 14 4
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
شفاف
59 +15 59 +15 62%
0 in 0 mm
S 9 14 4
شفاف
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
شفاف
59 +15 59 +15 64%
0 in 0 mm
S 11 18 5
شفاف
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings