Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Aura Post Office (historical), MI پیش بینی ساعتی

سه‌شنبه
شهریور ۳۰
12 h 15 min
۷:۳۸ قبل‌ازظهر ۷:۳۸
۷:۵۳ بعدازظهر ۱۹:۵۳
۴ قبل‌ازظهر ۴
پوشیده از ابر و باران سبک
55 +13 55 +13 93%
0 in 0.1 mm
W 16 25 7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 36 mph 58 kmh 16 m/s
احتمال بارندگی 71%
۵ قبل‌ازظهر ۵
پوشیده از ابر
57 +14 57 +14 90%
0 in 0 mm
W 16 25 7
پوشیده از ابر
تندباد 31 mph 50 kmh 14 m/s
احتمال بارندگی 59%
۶ قبل‌ازظهر ۶
پوشیده از ابر و باران سبک
57 +14 57 +14 89%
0 in 0.1 mm
W 16 25 7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 31 mph 50 kmh 14 m/s
احتمال بارندگی 49%
۷ قبل‌ازظهر ۷
پوشیده از ابر و باران سبک
57 +14 57 +14 86%
0.01 in 0.2 mm
W 13 22 6
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی 39%
۸ قبل‌ازظهر ۸
پوشیده از ابر و باران سبک
55 +13 55 +13 84%
0 in 0.1 mm
NW 13 22 6
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی 29%
۹ قبل‌ازظهر ۹
پوشیده از ابر و باران سبک
55 +13 55 +13 79%
0 in 0.1 mm
NW 13 22 6
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی 32%
۱۰ قبل‌ازظهر ۱۰
پوشیده از ابر
55 +13 55 +13 72%
0 in 0 mm
NW 13 22 6
پوشیده از ابر
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی 35%
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
غالباً شفاف
57 +14 57 +14 67%
0 in 0 mm
NW 13 22 6
غالباً شفاف
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی 37%
۰ بعدازظهر ۱۲
غالباً شفاف
59 +15 59 +15 62%
0 in 0 mm
NW 13 22 6
غالباً شفاف
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی 33%
۱ بعدازظهر ۱۳
ابری
61 +16 61 +16 59%
0 in 0 mm
N 11 18 5
ابری
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی 29%
۲ بعدازظهر ۱۴
پوشیده از ابر
61 +16 61 +16 59%
0 in 0 mm
N 11 18 5
پوشیده از ابر
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی 25%
۳ بعدازظهر ۱۵
ابری
61 +16 61 +16 59%
0 in 0 mm
N 7 11 3
ابری
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی 21%
۴ بعدازظهر ۱۶
ابری
61 +16 61 +16 57%
0 in 0 mm
N 7 11 3
ابری
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی 17%
۵ بعدازظهر ۱۷
ابری
61 +16 61 +16 57%
0 in 0 mm
NW 9 14 4
ابری
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی 13%
۶ بعدازظهر ۱۸
غالباً شفاف
61 +16 61 +16 62%
0 in 0 mm
N 9 14 4
غالباً شفاف
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
تا قسمتی ابری
59 +15 59 +15 66%
0 in 0 mm
N 7 11 3
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
تا قسمتی ابری
57 +14 57 +14 71%
0 in 0 mm
N 4 7 2
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
غالباً شفاف
57 +14 57 +14 75%
0 in 0 mm
NW 7 11 3
غالباً شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
غالباً شفاف
55 +13 55 +13 79%
0 in 0 mm
NW 4 7 2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
غالباً شفاف
54 +12 54 +12 83%
0 in 0 mm
NW 4 7 2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings