Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Davisburg Elementary School, MI پیش بینی ساعتی

یکشنبه
مهر ۴
11 h 59 min
۷:۲۵ قبل‌ازظهر ۷:۲۵
۷:۲۴ بعدازظهر ۱۹:۲۴
۱ بعدازظهر ۱۳
غالباً شفاف
64 +18 64 +18 48%
0 in 0 mm
SW 9 14 4
غالباً شفاف
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر ۱۴
غالباً شفاف
68 +20 68 +20 43%
0 in 0 mm
SW 9 14 4
غالباً شفاف
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر ۱۵
پوشیده از ابر
70 +21 70 +21 44%
0 in 0 mm
SW 11 18 5
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر ۱۶
پوشیده از ابر
68 +20 68 +20 46%
0 in 0 mm
SW 11 18 5
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر ۱۷
پوشیده از ابر
70 +21 70 +21 50%
0 in 0 mm
SW 11 18 5
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
ابری
68 +20 68 +20 54%
0 in 0 mm
SW 9 14 4
ابری
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
ابری
66 +19 66 +19 58%
0 in 0 mm
SW 9 14 4
ابری
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
ابری و باران سبک
64 +18 64 +18 66%
0.01 in 0.2 mm
SW 9 14 4
ابری و باران سبک
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
ابری
64 +18 64 +18 63%
0 in 0 mm
SW 9 14 4
ابری
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
ابری
63 +17 63 +17 64%
0 in 0 mm
SW 9 14 4
ابری
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
ابری
63 +17 63 +17 62%
0 in 0 mm
SW 11 18 5
ابری
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings