Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Active warnings 1 هشدار آب و هوایی فعال ادامه مطلب

Department of Veterans Affairs Detroit Medical Center, MI پیش بینی ساعتی

سه‌شنبه
شهریور ۳۰
12 h 13 min
۷:۱۸ قبل‌ازظهر ۷:۱۸
۷:۳۱ بعدازظهر ۱۹:۳۱
۶ قبل‌ازظهر ۶
تا قسمتی ابری و باران سبک
70 +21 70 +21 88%
0.01 in 0.1 mm
S 16 25 7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی 26%
۷ قبل‌ازظهر ۷
ابری
70 +21 70 +21 88%
0 in 0 mm
S 13 22 6
ابری
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی 34%
۸ قبل‌ازظهر ۸
غالباً شفاف
68 +20 68 +20 86%
0 in 0 mm
S 16 25 7
غالباً شفاف
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی 41%
۹ قبل‌ازظهر ۹
تا قسمتی ابری و باران سبک
72 +22 72 +22 82%
0.01 in 0.2 mm
S 13 22 6
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی 31%
۱۰ قبل‌ازظهر ۱۰
تا قسمتی ابری
73 +23 73 +23 78%
0 in 0 mm
S 18 29 8
تا قسمتی ابری
تندباد 31 mph 50 kmh 14 m/s
احتمال بارندگی 21%
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
غالباً شفاف
75 +24 75 +24 71%
0 in 0 mm
S 20 32 9
غالباً شفاف
تندباد 34 mph 54 kmh 15 m/s
احتمال بارندگی 11%
۰ بعدازظهر ۱۲
تا قسمتی ابری
77 +25 77 +25 65%
0 in 0 mm
S 20 32 9
تا قسمتی ابری
تندباد 34 mph 54 kmh 15 m/s
احتمال بارندگی 18%
۱ بعدازظهر ۱۳
تا قسمتی ابری
77 +25 77 +25 62%
0 in 0 mm
S 18 29 8
تا قسمتی ابری
تندباد 36 mph 58 kmh 16 m/s
احتمال بارندگی 24%
۲ بعدازظهر ۱۴
ابری
79 +26 79 +26 57%
0 in 0 mm
S 18 29 8
ابری
تندباد 36 mph 58 kmh 16 m/s
احتمال بارندگی 30%
۳ بعدازظهر ۱۵
ابری و رگبار
77 +25 77 +25 64%
0.01 in 0.3 mm
SW 16 25 7
ابری و رگبار
تندباد 36 mph 58 kmh 16 m/s
احتمال بارندگی 38%
۴ بعدازظهر ۱۶
تا قسمتی ابری و باران سبک
77 +25 77 +25 65%
0.01 in 0.2 mm
SW 11 18 5
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 34 mph 54 kmh 15 m/s
احتمال بارندگی 47%
۵ بعدازظهر ۱۷
تا قسمتی ابری و باران سبک
77 +25 77 +25 64%
0.01 in 0.2 mm
S 13 22 6
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 34 mph 54 kmh 15 m/s
احتمال بارندگی 55%
۶ بعدازظهر ۱۸
ابری، طوفان تندری با باران
75 +24 75 +24 74%
0.08 in 2 mm
S 9 14 4
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی 63%
۷ بعدازظهر ۱۹
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
73 +23 75 +24 85%
0.09 in 2.2 mm
S 7 11 3
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی 71%
۸ بعدازظهر ۲۰
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
72 +22 73 +23 91%
0.06 in 1.4 mm
S 4 7 2
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی 79%
۹ بعدازظهر ۲۱
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
72 +22 73 +23 94%
0.08 in 2.1 mm
SW 4 7 2
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی 84%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
72 +22 73 +23 95%
0.15 in 3.8 mm
W 7 11 3
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 31 mph 50 kmh 14 m/s
احتمال بارندگی 89%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
66 +19 66 +19 94%
0.1 in 2.6 mm
N 18 29 8
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 36 mph 58 kmh 16 m/s
احتمال بارندگی > 90%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings