Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Active warnings 1 هشدار آب و هوایی فعال ادامه مطلب

Douglass Library, MI پیش بینی ساعتی

جمعه
مهر ۲
12 h 5 min
۷:۲۱ قبل‌ازظهر ۷:۲۱
۷:۲۶ بعدازظهر ۱۹:۲۶
۴ قبل‌ازظهر ۴
ابری
48 +9 43 +6 82%
0 in 0 mm
SW 11 18 5
ابری
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی 17%
۵ قبل‌ازظهر ۵
غالباً شفاف
50 +10 46 +8 79%
0 in 0 mm
SW 11 18 5
غالباً شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی 12%
۶ قبل‌ازظهر ۶
غالباً شفاف
50 +10 46 +8 79%
0 in 0 mm
SW 9 14 4
غالباً شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی 11%
۷ قبل‌ازظهر ۷
شفاف
50 +10 46 +8 80%
0 in 0 mm
SW 9 14 4
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر ۸
شفاف
50 +10 46 +8 82%
0 in 0 mm
SW 9 14 4
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر ۹
شفاف
54 +12 54 +12 75%
0 in 0 mm
SW 9 14 4
شفاف
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر ۱۰
شفاف
57 +14 57 +14 69%
0 in 0 mm
SW 11 18 5
شفاف
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
شفاف
61 +16 61 +16 66%
0 in 0 mm
SW 9 14 4
شفاف
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر ۱۲
شفاف
64 +18 64 +18 64%
0 in 0 mm
SW 9 14 4
شفاف
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر ۱۳
تا قسمتی ابری
66 +19 66 +19 57%
0 in 0 mm
W 11 18 5
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر ۱۴
تا قسمتی ابری
68 +20 68 +20 51%
0 in 0 mm
W 11 18 5
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر ۱۵
غالباً شفاف
70 +21 70 +21 48%
0 in 0 mm
W 11 18 5
غالباً شفاف
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر ۱۶
غالباً شفاف
72 +22 72 +22 46%
0 in 0 mm
SW 9 14 4
غالباً شفاف
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر ۱۷
غالباً شفاف
72 +22 72 +22 45%
0 in 0 mm
SW 9 14 4
غالباً شفاف
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
شفاف
72 +22 72 +22 52%
0 in 0 mm
SW 11 18 5
شفاف
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
شفاف
68 +20 68 +20 59%
0 in 0 mm
SW 9 14 4
شفاف
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
شفاف
66 +19 66 +19 67%
0 in 0 mm
S 9 14 4
شفاف
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
شفاف
64 +18 64 +18 69%
0 in 0 mm
S 9 14 4
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
شفاف
63 +17 63 +17 70%
0 in 0 mm
S 9 14 4
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
شفاف
63 +17 63 +17 69%
0 in 0 mm
S 11 18 5
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings