Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Coltsville Historic District, CT پیش بینی ساعتی

سه‌شنبه
شهریور ۳۰
12 h 13 min
۶:۳۶ قبل‌ازظهر ۶:۳۶
۶:۵۰ بعدازظهر ۱۸:۵۰
۱۰ قبل‌ازظهر ۱۰
غالباً شفاف
63 +17 63 +17 72%
0 in 0 mm
SE 2 4 1
غالباً شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
ابری
66 +19 66 +19 65%
0 in 0 mm
S 4 7 2
ابری
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر ۱۲
پوشیده از ابر
70 +21 70 +21 62%
0 in 0 mm
S 4 7 2
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر ۱۳
پوشیده از ابر
70 +21 70 +21 63%
0 in 0 mm
S 4 7 2
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی 11%
۲ بعدازظهر ۱۴
پوشیده از ابر
72 +22 72 +22 59%
0 in 0 mm
S 7 11 3
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی 16%
۳ بعدازظهر ۱۵
پوشیده از ابر
73 +23 73 +23 63%
0 in 0 mm
S 7 11 3
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی 15%
۴ بعدازظهر ۱۶
ابری
73 +23 73 +23 67%
0 in 0 mm
S 7 11 3
ابری
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی 13%
۵ بعدازظهر ۱۷
تا قسمتی ابری
73 +23 73 +23 72%
0 in 0 mm
S 7 11 3
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی 11%
۶ بعدازظهر ۱۸
تا قسمتی ابری
72 +22 72 +22 77%
0 in 0 mm
S 4 7 2
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
ابری
68 +20 68 +20 84%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
ابری
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
ابری
66 +19 66 +19 88%
0 in 0 mm
SE 4 7 2
ابری
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
ابری
68 +20 68 +20 87%
0 in 0 mm
SE 4 7 2
ابری
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
ابری
66 +19 66 +19 90%
0 in 0 mm
SE 4 7 2
ابری
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
ابری
66 +19 66 +19 94%
0 in 0 mm
SE 4 7 2
ابری
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings