Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Active warnings 1 هشدار آب و هوایی فعال ادامه مطلب

Anchorville Post Office, MI پیش بینی ساعتی

سه‌شنبه
شهریور ۳۰
12 h 13 min
۷:۱۶ قبل‌ازظهر ۷:۱۶
۷:۳۰ بعدازظهر ۱۹:۳۰
۷ قبل‌ازظهر ۷
ابری و باران سبک
68 +20 68 +20 90%
0 in 0.1 mm
S 13 22 6
ابری و باران سبک
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی 43%
۸ قبل‌ازظهر ۸
تا قسمتی ابری و باران سبک
68 +20 68 +20 90%
0.01 in 0.2 mm
S 13 22 6
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی 53%
۹ قبل‌ازظهر ۹
ابری
68 +20 68 +20 88%
0 in 0 mm
S 13 22 6
ابری
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی 41%
۱۰ قبل‌ازظهر ۱۰
تا قسمتی ابری و باران سبک
70 +21 70 +21 87%
0 in 0.1 mm
S 13 22 6
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی 29%
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
تا قسمتی ابری
73 +23 73 +23 81%
0 in 0 mm
S 16 25 7
تا قسمتی ابری
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی 16%
۰ بعدازظهر ۱۲
غالباً شفاف
73 +23 73 +23 76%
0 in 0 mm
S 16 25 7
غالباً شفاف
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی 18%
۱ بعدازظهر ۱۳
تا قسمتی ابری
73 +23 73 +23 73%
0 in 0 mm
S 16 25 7
تا قسمتی ابری
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی 20%
۲ بعدازظهر ۱۴
ابری
75 +24 75 +24 72%
0 in 0 mm
S 13 22 6
ابری
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی 23%
۳ بعدازظهر ۱۵
تا قسمتی ابری
75 +24 75 +24 69%
0 in 0 mm
S 11 18 5
تا قسمتی ابری
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی 30%
۴ بعدازظهر ۱۶
ابری و باران سبک
73 +23 73 +23 77%
0.01 in 0.3 mm
SW 9 14 4
ابری و باران سبک
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی 38%
۵ بعدازظهر ۱۷
تا قسمتی ابری و باران سبک
73 +23 73 +23 76%
0.01 in 0.2 mm
S 7 11 3
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی 46%
۶ بعدازظهر ۱۸
ابری، طوفان تندری با باران
72 +22 72 +22 82%
0.03 in 0.6 mm
S 7 11 3
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی 58%
۷ بعدازظهر ۱۹
ابری، طوفان تندری با باران
70 +21 72 +22 90%
0.07 in 1.8 mm
S 9 14 4
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی 70%
۸ بعدازظهر ۲۰
پوشیده از ابر و باران
68 +20 68 +20 93%
0.05 in 1.3 mm
S 4 7 2
پوشیده از ابر و باران
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی 82%
۹ بعدازظهر ۲۱
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
68 +20 70 +21 94%
0.06 in 1.5 mm
SE 4 7 2
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی 86%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
68 +20 70 +21 94%
0.14 in 3.6 mm
NE 4 7 2
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی 89%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
پوشیده از ابر و باران
64 +18 64 +18 96%
0.25 in 6.3 mm
N 11 18 5
پوشیده از ابر و باران
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی > 90%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings