Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Active warnings 1 هشدار آب و هوایی فعال ادامه مطلب

Abundant Grace Covenant Church, MI پیش بینی ساعتی

چهارشنبه
شهریور ۳۱
12 h 10 min
۷:۲۷ قبل‌ازظهر ۷:۲۷
۷:۳۸ بعدازظهر ۱۹:۳۸
۲ بعدازظهر ۱۴
پوشیده از ابر
57 +14 57 +14 72%
0 in 0 mm
N 11 18 5
پوشیده از ابر
تندباد 34 mph 54 kmh 15 m/s
احتمال بارندگی 70%
۳ بعدازظهر ۱۵
پوشیده از ابر
57 +14 57 +14 71%
0 in 0 mm
N 11 18 5
پوشیده از ابر
تندباد 34 mph 54 kmh 15 m/s
احتمال بارندگی 65%
۴ بعدازظهر ۱۶
پوشیده از ابر و رگبار
57 +14 57 +14 71%
0.02 in 0.6 mm
N 11 18 5
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 31 mph 50 kmh 14 m/s
احتمال بارندگی 61%
۵ بعدازظهر ۱۷
پوشیده از ابر و رگبار
57 +14 57 +14 62%
0.02 in 0.6 mm
N 11 18 5
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 31 mph 50 kmh 14 m/s
احتمال بارندگی 57%
۶ بعدازظهر ۱۸
پوشیده از ابر و رگبار
57 +14 57 +14 60%
0.02 in 0.6 mm
N 13 22 6
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 31 mph 50 kmh 14 m/s
احتمال بارندگی 54%
۷ بعدازظهر ۱۹
پوشیده از ابر و رگبار
57 +14 57 +14 62%
0.03 in 0.7 mm
N 13 22 6
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 31 mph 50 kmh 14 m/s
احتمال بارندگی 51%
۸ بعدازظهر ۲۰
پوشیده از ابر و رگبار
55 +13 55 +13 63%
0.02 in 0.6 mm
N 16 25 7
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 31 mph 50 kmh 14 m/s
احتمال بارندگی 48%
۹ بعدازظهر ۲۱
پوشیده از ابر و رگبار
54 +12 54 +12 71%
0.02 in 0.5 mm
N 13 22 6
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 34 mph 54 kmh 15 m/s
احتمال بارندگی 56%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
پوشیده از ابر و رگبار
52 +11 52 +11 81%
0.03 in 0.7 mm
N 13 22 6
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 38 mph 61 kmh 17 m/s
احتمال بارندگی 63%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
پوشیده از ابر و رگبار
50 +10 45 +7 84%
0.04 in 1 mm
N 13 22 6
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 40 mph 65 kmh 18 m/s
احتمال بارندگی 71%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings