Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Active warnings 1 هشدار آب و هوایی فعال ادامه مطلب

DMCare Express, MI پیش بینی ساعتی

سه‌شنبه
شهریور ۳۰
12 h 13 min
۷:۱۷ قبل‌ازظهر ۷:۱۷
۷:۳۱ بعدازظهر ۱۹:۳۱
۴ قبل‌ازظهر ۴
تا قسمتی ابری و باران سبک
72 +22 72 +22 82%
0.01 in 0.3 mm
S 13 22 6
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی 38%
۵ قبل‌ازظهر ۵
تا قسمتی ابری و باران سبک
72 +22 72 +22 81%
0.01 in 0.2 mm
S 13 22 6
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی 45%
۶ قبل‌ازظهر ۶
تا قسمتی ابری
72 +22 72 +22 79%
0 in 0 mm
S 16 25 7
تا قسمتی ابری
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی 46%
۷ قبل‌ازظهر ۷
غالباً شفاف
70 +21 70 +21 80%
0 in 0 mm
S 16 25 7
غالباً شفاف
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی 48%
۸ قبل‌ازظهر ۸
غالباً شفاف
70 +21 70 +21 84%
0 in 0 mm
S 16 25 7
غالباً شفاف
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی 49%
۹ قبل‌ازظهر ۹
غالباً شفاف
72 +22 72 +22 84%
0 in 0 mm
S 16 25 7
غالباً شفاف
تندباد 31 mph 50 kmh 14 m/s
احتمال بارندگی 42%
۱۰ قبل‌ازظهر ۱۰
غالباً شفاف
73 +23 73 +23 78%
0 in 0 mm
S 18 29 8
غالباً شفاف
تندباد 34 mph 54 kmh 15 m/s
احتمال بارندگی 35%
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
شفاف
75 +24 75 +24 72%
0 in 0 mm
S 18 29 8
شفاف
تندباد 36 mph 58 kmh 16 m/s
احتمال بارندگی 28%
۰ بعدازظهر ۱۲
پوشیده از ابر
77 +25 77 +25 68%
0 in 0 mm
S 20 32 9
پوشیده از ابر
تندباد 36 mph 58 kmh 16 m/s
احتمال بارندگی 28%
۱ بعدازظهر ۱۳
ابری
77 +25 77 +25 66%
0 in 0 mm
S 18 29 8
ابری
تندباد 36 mph 58 kmh 16 m/s
احتمال بارندگی 28%
۲ بعدازظهر ۱۴
ابری
79 +26 79 +26 67%
0 in 0 mm
S 18 29 8
ابری
تندباد 38 mph 61 kmh 17 m/s
احتمال بارندگی 28%
۳ بعدازظهر ۱۵
ابری و باران سبک
77 +25 77 +25 65%
0 in 0.1 mm
S 16 25 7
ابری و باران سبک
تندباد 34 mph 54 kmh 15 m/s
احتمال بارندگی 40%
۴ بعدازظهر ۱۶
ابری و باران سبک
77 +25 77 +25 65%
0 in 0.1 mm
S 13 22 6
ابری و باران سبک
تندباد 31 mph 50 kmh 14 m/s
احتمال بارندگی 52%
۵ بعدازظهر ۱۷
تا قسمتی ابری
77 +25 77 +25 67%
0 in 0 mm
S 11 18 5
تا قسمتی ابری
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی 64%
۶ بعدازظهر ۱۸
تا قسمتی ابری و باران سبک
75 +24 75 +24 76%
0 in 0.1 mm
S 11 18 5
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی 72%
۷ بعدازظهر ۱۹
پوشیده از ابر و رگبار
73 +23 75 +24 87%
0.03 in 0.7 mm
S 7 11 3
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی 81%
۸ بعدازظهر ۲۰
پوشیده از ابر و رگبار
72 +22 73 +23 92%
0.03 in 0.8 mm
SW 4 7 2
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی 90%
۹ بعدازظهر ۲۱
پوشیده از ابر و باران
72 +22 73 +23 93%
0.06 in 1.6 mm
S 0 0 0
پوشیده از ابر و باران
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
پوشیده از ابر و باران
70 +21 72 +22 92%
0.09 in 2.2 mm
SE 4 7 2
پوشیده از ابر و باران
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
پوشیده از ابر و باران
66 +19 66 +19 94%
0.09 in 2.4 mm
S 9 14 4
پوشیده از ابر و باران
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی > 90%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings