Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

DMCare Express, MI پیش بینی ساعتی

یکشنبه
شهریور ۲۸
12 h 19 min
۷:۱۵ قبل‌ازظهر ۷:۱۵
۷:۳۵ بعدازظهر ۱۹:۳۵
۷ قبل‌ازظهر ۷
شفاف
55 +13 55 +13 93%
0 in 0 mm
NE 4 7 2
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر ۸
شفاف
57 +14 57 +14 89%
0 in 0 mm
NE 4 7 2
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر ۹
شفاف
63 +17 63 +17 81%
0 in 0 mm
NE 7 11 3
شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر ۱۰
شفاف
68 +20 68 +20 76%
0 in 0 mm
E 7 11 3
شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
شفاف
72 +22 72 +22 71%
0 in 0 mm
E 7 11 3
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر ۱۲
شفاف
73 +23 73 +23 67%
0 in 0 mm
E 7 11 3
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر ۱۳
شفاف
77 +25 77 +25 61%
0 in 0 mm
E 7 11 3
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر ۱۴
شفاف
79 +26 79 +26 55%
0 in 0 mm
E 9 14 4
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر ۱۵
شفاف
79 +26 79 +26 52%
0 in 0 mm
E 9 14 4
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر ۱۶
شفاف
79 +26 79 +26 50%
0 in 0 mm
E 11 18 5
شفاف
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر ۱۷
شفاف
79 +26 79 +26 49%
0 in 0 mm
E 11 18 5
شفاف
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
شفاف
77 +25 77 +25 51%
0 in 0 mm
E 11 18 5
شفاف
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
شفاف
75 +24 75 +24 57%
0 in 0 mm
E 9 14 4
شفاف
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
شفاف
72 +22 72 +22 62%
0 in 0 mm
E 9 14 4
شفاف
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
ابری
70 +21 70 +21 67%
0 in 0 mm
E 9 14 4
ابری
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
ابری
68 +20 68 +20 70%
0 in 0 mm
E 9 14 4
ابری
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
ابری
68 +20 68 +20 70%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
ابری
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings