Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

DMCare Express, MI پیش بینی ساعتی

دوشنبه
شهریور ۲۹
12 h 16 min
۷:۱۶ قبل‌ازظهر ۷:۱۶
۷:۳۳ بعدازظهر ۱۹:۳۳
۷ قبل‌ازظهر ۷
ابری
64 +18 64 +18 81%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
ابری
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر ۸
ابری
64 +18 64 +18 80%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
ابری
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر ۹
ابری
70 +21 70 +21 71%
0 in 0 mm
SE 9 14 4
ابری
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر ۱۰
پوشیده از ابر
73 +23 73 +23 63%
0 in 0 mm
S 9 14 4
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
ابری
77 +25 77 +25 60%
0 in 0 mm
S 11 18 5
ابری
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر ۱۲
ابری
77 +25 77 +25 59%
0 in 0 mm
S 9 14 4
ابری
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی 12%
۱ بعدازظهر ۱۳
ابری و باران سبک
79 +26 79 +26 62%
0 in 0.1 mm
S 9 14 4
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی 21%
۲ بعدازظهر ۱۴
پوشیده از ابر و باران سبک
79 +26 79 +26 63%
0.01 in 0.2 mm
S 9 14 4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی 29%
۳ بعدازظهر ۱۵
پوشیده از ابر
79 +26 79 +26 62%
0 in 0 mm
SE 9 14 4
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی 39%
۴ بعدازظهر ۱۶
پوشیده از ابر
79 +26 79 +26 61%
0 in 0 mm
SE 11 18 5
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی 49%
۵ بعدازظهر ۱۷
پوشیده از ابر
77 +25 77 +25 66%
0 in 0 mm
S 11 18 5
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی 59%
۶ بعدازظهر ۱۸
پوشیده از ابر و باران سبک
75 +24 75 +24 75%
0 in 0.1 mm
S 11 18 5
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی 65%
۷ بعدازظهر ۱۹
پوشیده از ابر و رگبار
75 +24 77 +25 81%
0.02 in 0.5 mm
S 13 22 6
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی 71%
۸ بعدازظهر ۲۰
پوشیده از ابر و باران سبک
73 +23 75 +24 85%
0.01 in 0.2 mm
S 13 22 6
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی 77%
۹ بعدازظهر ۲۱
ابری
73 +23 75 +24 84%
0 in 0 mm
S 13 22 6
ابری
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی 53%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
ابری
73 +23 73 +23 82%
0 in 0 mm
S 13 22 6
ابری
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی 29%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
ابری
73 +23 73 +23 81%
0 in 0 mm
S 13 22 6
ابری
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings