Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Holy Name Church, KS پیش بینی ساعتی

سه‌شنبه
شهریور ۳۰
12 h 12 min
۷:۰۹ قبل‌ازظهر ۷:۰۹
۷:۲۱ بعدازظهر ۱۹:۲۱
۰ بعدازظهر ۱۲
غالباً شفاف
68 +20 68 +20 35%
0 in 0 mm
N 16 25 7
غالباً شفاف
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر ۱۳
تا قسمتی ابری
70 +21 70 +21 33%
0 in 0 mm
N 13 22 6
تا قسمتی ابری
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر ۱۴
تا قسمتی ابری
72 +22 72 +22 30%
0 in 0 mm
N 13 22 6
تا قسمتی ابری
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر ۱۵
غالباً شفاف
73 +23 73 +23 30%
0 in 0 mm
N 13 22 6
غالباً شفاف
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر ۱۶
غالباً شفاف
73 +23 73 +23 31%
0 in 0 mm
N 11 18 5
غالباً شفاف
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر ۱۷
تا قسمتی ابری
73 +23 73 +23 31%
0 in 0 mm
N 13 22 6
تا قسمتی ابری
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
غالباً شفاف
72 +22 72 +22 31%
0 in 0 mm
N 11 18 5
غالباً شفاف
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
غالباً شفاف
70 +21 70 +21 32%
0 in 0 mm
NW 9 14 4
غالباً شفاف
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
غالباً شفاف
66 +19 66 +19 34%
0 in 0 mm
N 9 14 4
غالباً شفاف
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
شفاف
61 +16 61 +16 37%
0 in 0 mm
N 9 14 4
شفاف
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
شفاف
59 +15 59 +15 39%
0 in 0 mm
N 9 14 4
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
شفاف
57 +14 57 +14 42%
0 in 0 mm
N 9 14 4
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings