Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Holy Name Church, KS پیش بینی ساعتی

سه‌شنبه
شهریور ۳۰
12 h 12 min
۷:۰۹ قبل‌ازظهر ۷:۰۹
۷:۲۱ بعدازظهر ۱۹:۲۱
۳ قبل‌ازظهر ۳
تا قسمتی ابری
59 +15 59 +15 55%
0 in 0 mm
N 11 18 5
تا قسمتی ابری
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر ۴
ابری
59 +15 59 +15 53%
0 in 0 mm
N 11 18 5
ابری
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر ۵
پوشیده از ابر
59 +15 59 +15 53%
0 in 0 mm
N 9 14 4
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر ۶
پوشیده از ابر
59 +15 59 +15 54%
0 in 0 mm
N 9 14 4
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر ۷
پوشیده از ابر
57 +14 57 +14 55%
0 in 0 mm
N 11 18 5
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر ۸
ابری
59 +15 59 +15 55%
0 in 0 mm
N 11 18 5
ابری
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر ۹
ابری
59 +15 59 +15 53%
0 in 0 mm
N 11 18 5
ابری
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر ۱۰
غالباً شفاف
63 +17 63 +17 49%
0 in 0 mm
N 13 22 6
غالباً شفاف
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
شفاف
66 +19 66 +19 41%
0 in 0 mm
N 13 22 6
شفاف
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر ۱۲
شفاف
68 +20 68 +20 35%
0 in 0 mm
N 13 22 6
شفاف
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر ۱۳
غالباً شفاف
70 +21 70 +21 32%
0 in 0 mm
N 13 22 6
غالباً شفاف
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر ۱۴
تا قسمتی ابری
72 +22 72 +22 29%
0 in 0 mm
N 13 22 6
تا قسمتی ابری
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر ۱۵
شفاف
73 +23 73 +23 27%
0 in 0 mm
N 13 22 6
شفاف
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر ۱۶
غالباً شفاف
73 +23 73 +23 25%
0 in 0 mm
N 13 22 6
غالباً شفاف
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر ۱۷
غالباً شفاف
73 +23 73 +23 25%
0 in 0 mm
N 13 22 6
غالباً شفاف
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
غالباً شفاف
72 +22 72 +22 27%
0 in 0 mm
N 11 18 5
غالباً شفاف
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
شفاف
70 +21 70 +21 29%
0 in 0 mm
N 11 18 5
شفاف
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
شفاف
66 +19 66 +19 32%
0 in 0 mm
N 11 18 5
شفاف
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
شفاف
63 +17 63 +17 36%
0 in 0 mm
N 9 14 4
شفاف
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
شفاف
59 +15 59 +15 39%
0 in 0 mm
N 9 14 4
شفاف
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
شفاف
57 +14 57 +14 42%
0 in 0 mm
N 9 14 4
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings