Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Active warnings 1 هشدار آب و هوایی فعال ادامه مطلب

Connally Memorial Medical Center, TX پیش بینی ساعتی

جمعه
مهر ۲
12 h 5 min
۷:۲۱ قبل‌ازظهر ۷:۲۱
۷:۲۷ بعدازظهر ۱۹:۲۷
۳ قبل‌ازظهر ۳
شفاف
63 +17 63 +17 61%
0 in 0 mm
SE 4 7 2
شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر ۴
شفاف
63 +17 63 +17 66%
0 in 0 mm
SE 4 7 2
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر ۵
شفاف
61 +16 61 +16 71%
0 in 0 mm
SE 4 7 2
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر ۶
شفاف
61 +16 61 +16 73%
0 in 0 mm
SE 4 7 2
شفاف
تندباد 7 mph 11 kmh 3 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر ۷
شفاف
61 +16 61 +16 74%
0 in 0 mm
E 4 7 2
شفاف
تندباد 7 mph 11 kmh 3 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر ۸
شفاف
63 +17 63 +17 72%
0 in 0 mm
E 2 4 1
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر ۹
شفاف
68 +20 68 +20 59%
0 in 0 mm
E 2 4 1
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر ۱۰
شفاف
75 +24 75 +24 49%
0 in 0 mm
SE 4 7 2
شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
شفاف
79 +26 79 +26 37%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر ۱۲
شفاف
82 +28 82 +28 30%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر ۱۳
شفاف
86 +30 86 +30 27%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر ۱۴
شفاف
88 +31 88 +31 25%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر ۱۵
شفاف
90 +32 90 +32 24%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر ۱۶
شفاف
90 +32 90 +32 25%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر ۱۷
تا قسمتی ابری
90 +32 90 +32 26%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
شفاف
88 +31 88 +31 29%
0 in 0 mm
SE 9 14 4
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
شفاف
86 +30 86 +30 34%
0 in 0 mm
SE 9 14 4
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
شفاف
81 +27 81 +27 39%
0 in 0 mm
SE 9 14 4
شفاف
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
شفاف
77 +25 77 +25 46%
0 in 0 mm
SE 11 18 5
شفاف
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
شفاف
73 +23 73 +23 51%
0 in 0 mm
SE 11 18 5
شفاف
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
شفاف
72 +22 72 +22 54%
0 in 0 mm
SE 9 14 4
شفاف
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings