Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Active warnings 1 هشدار آب و هوایی فعال ادامه مطلب

Connally Memorial Medical Center, TX پیش بینی ساعتی

پنجشنبه
مهر ۱
12 h 6 min
۷:۲۱ قبل‌ازظهر ۷:۲۱
۷:۲۸ بعدازظهر ۱۹:۲۸
۲ بعدازظهر ۱۴
شفاف
86 +30 86 +30 16%
0 in 0 mm
N 4 7 2
شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر ۱۵
شفاف
88 +31 88 +31 15%
0 in 0 mm
N 4 7 2
شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر ۱۶
شفاف
90 +32 90 +32 15%
0 in 0 mm
N 4 7 2
شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر ۱۷
شفاف
90 +32 90 +32 14%
0 in 0 mm
NE 4 7 2
شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
شفاف
88 +31 88 +31 14%
0 in 0 mm
NE 4 7 2
شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
غالباً شفاف
86 +30 86 +30 16%
0 in 0 mm
NE 4 7 2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
غالباً شفاف
79 +26 79 +26 19%
0 in 0 mm
NE 4 7 2
غالباً شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
شفاف
75 +24 75 +24 20%
0 in 0 mm
E 4 7 2
شفاف
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
شفاف
72 +22 72 +22 32%
0 in 0 mm
SE 11 18 5
شفاف
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
شفاف
70 +21 70 +21 39%
0 in 0 mm
SE 9 14 4
شفاف
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings