Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Scammon Bay, AK پیش بینی ساعتی

چهارشنبه
تیر ۱۵
19 h 15 min
۵:۲۹ قبل‌ازظهر ۵:۲۹
۰:۴۴ قبل‌ازظهر ۰:۴۴
۰ قبل‌ازظهر ۰
پوشیده از ابر و باران سبک
48 +9 46 +8 95%
0.01 in 0.3 mm
S 9 14 3 4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph 25 kmh 4 Bft 7 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۱ قبل‌ازظهر ۱
پوشیده از ابر و رگبار
48 +9 46 +8 95%
0.01 in 0.3 mm
S 9 14 3 4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 13 mph 22 kmh 4 Bft 6 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۲ قبل‌ازظهر ۲
پوشیده از ابر و رگبار
48 +9 46 +8 95%
0.02 in 0.4 mm
S 9 14 3 4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 13 mph 22 kmh 4 Bft 6 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۳ قبل‌ازظهر ۳
پوشیده از ابر و رگبار
48 +9 46 +8 95%
0.01 in 0.3 mm
S 9 14 3 4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 13 mph 22 kmh 4 Bft 6 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۴ قبل‌ازظهر ۴
پوشیده از ابر و باران سبک
48 +9 46 +8 95%
0.01 in 0.2 mm
S 7 11 2 3
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph 22 kmh 4 Bft 6 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۵ قبل‌ازظهر ۵
پوشیده از ابر و باران سبک
48 +9 46 +8 96%
0.01 in 0.1 mm
S 7 11 2 3
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph 22 kmh 4 Bft 6 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۶ قبل‌ازظهر ۶
پوشیده از ابر و باران سبک
48 +9 46 +8 95%
0.01 in 0.1 mm
S 7 11 2 3
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph 22 kmh 4 Bft 6 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۷ قبل‌ازظهر ۷
پوشیده از ابر و رگبار
48 +9 46 +8 95%
0.02 in 0.4 mm
S 7 11 2 3
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 13 mph 22 kmh 4 Bft 6 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۸ قبل‌ازظهر ۸
پوشیده از ابر و باران سبک
48 +9 46 +8 95%
0.01 in 0.2 mm
S 7 11 2 3
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph 22 kmh 4 Bft 6 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۹ قبل‌ازظهر ۹
پوشیده از ابر و باران سبک
50 +10 46 +8 94%
0 in 0.1 mm
S 7 11 2 3
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph 22 kmh 4 Bft 6 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۱۰ قبل‌ازظهر ۱۰
پوشیده از ابر و باران سبک
50 +10 46 +8 93%
0 in 0.1 mm
S 7 11 2 3
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph 22 kmh 4 Bft 6 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
پوشیده از ابر
50 +10 46 +8 93%
0 in 0 mm
S 7 11 2 3
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph 22 kmh 4 Bft 6 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۰ بعدازظهر ۱۲
پوشیده از ابر و باران سبک
50 +10 46 +8 93%
0 in 0.1 mm
SW 7 11 2 3
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph 22 kmh 4 Bft 6 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۱ بعدازظهر ۱۳
پوشیده از ابر و باران سبک
50 +10 46 +8 90%
0 in 0.1 mm
SW 7 11 2 3
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 11 mph 18 kmh 3 Bft 5 m/s
احتمال بارندگی 90%
۲ بعدازظهر ۱۴
پوشیده از ابر و باران سبک
50 +10 52 +11 87%
0 in 0.1 mm
SW 7 11 2 3
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 11 mph 18 kmh 3 Bft 5 m/s
احتمال بارندگی 87%
۳ بعدازظهر ۱۵
پوشیده از ابر و باران سبک
52 +11 52 +11 84%
0 in 0.1 mm
SW 7 11 2 3
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 11 mph 18 kmh 3 Bft 5 m/s
احتمال بارندگی 85%
۴ بعدازظهر ۱۶
پوشیده از ابر
52 +11 54 +12 82%
0 in 0 mm
SW 7 11 2 3
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph 18 kmh 3 Bft 5 m/s
احتمال بارندگی 82%
۵ بعدازظهر ۱۷
پوشیده از ابر
52 +11 54 +12 81%
0 in 0 mm
SW 7 11 2 3
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph 18 kmh 3 Bft 5 m/s
احتمال بارندگی 79%
۶ بعدازظهر ۱۸
پوشیده از ابر
52 +11 52 +11 81%
0 in 0 mm
SW 7 11 2 3
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph 22 kmh 4 Bft 6 m/s
احتمال بارندگی 77%
۷ بعدازظهر ۱۹
پوشیده از ابر
52 +11 52 +11 80%
0 in 0 mm
SW 4 7 2 2
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph 22 kmh 4 Bft 6 m/s
احتمال بارندگی 74%
۸ بعدازظهر ۲۰
پوشیده از ابر
52 +11 52 +11 80%
0 in 0 mm
SW 4 7 2 2
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph 22 kmh 4 Bft 6 m/s
احتمال بارندگی 66%
۹ بعدازظهر ۲۱
پوشیده از ابر
52 +11 52 +11 81%
0 in 0 mm
W 4 7 2 2
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph 22 kmh 4 Bft 6 m/s
احتمال بارندگی 58%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
پوشیده از ابر
50 +10 52 +11 81%
0 in 0 mm
W 4 7 2 2
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph 22 kmh 4 Bft 6 m/s
احتمال بارندگی 51%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
پوشیده از ابر و باران سبک
50 +10 48 +9 84%
0.01 in 0.2 mm
W 4 7 2 2
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 11 mph 18 kmh 3 Bft 5 m/s
احتمال بارندگی 52%

fa:help:hourly

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings