Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Active warnings 2 هشدار آب و هوایی فعال ادامه مطلب

Christ Temple Pentecostal Church, CT پیش بینی ساعتی

جمعه
۷ مهر
11 h 51 min
۶:۴۷ قبل‌ازظهر ۶:۴۷
۶:۳۹ بعدازظهر ۱۸:۳۹
۰ قبل‌ازظهر ۰
پوشیده از ابر و باران
57 +14 57 +14 95%
1.5 mm 0.06 in
NE 11 18 3 5
پوشیده از ابر و باران
تندباد 22 mph 36 kmh 5 Bft 10 m/s
احتمال بارندگی 52%
۱ قبل‌ازظهر ۱
پوشیده از ابر و باران
57 +14 57 +14 96%
2.9 mm 0.11 in
NE 11 18 3 5
پوشیده از ابر و باران
تندباد 22 mph 36 kmh 5 Bft 10 m/s
احتمال بارندگی 63%
۲ قبل‌ازظهر ۲
پوشیده از ابر و باران
57 +14 57 +14 96%
2.3 mm 0.09 in
NE 11 18 3 5
پوشیده از ابر و باران
تندباد 22 mph 36 kmh 5 Bft 10 m/s
احتمال بارندگی 74%
۳ قبل‌ازظهر ۳
پوشیده از ابر و باران
57 +14 57 +14 96%
2.1 mm 0.08 in
NE 13 22 4 6
پوشیده از ابر و باران
تندباد 22 mph 36 kmh 5 Bft 10 m/s
احتمال بارندگی 79%
۴ قبل‌ازظهر ۴
پوشیده از ابر و باران
57 +14 57 +14 96%
1.4 mm 0.06 in
NE 11 18 3 5
پوشیده از ابر و باران
تندباد 25 mph 40 kmh 6 Bft 11 m/s
احتمال بارندگی 85%
۵ قبل‌ازظهر ۵
پوشیده از ابر و باران
59 +15 59 +15 97%
2.0 mm 0.08 in
NE 13 22 4 6
پوشیده از ابر و باران
تندباد 27 mph 43 kmh 6 Bft 12 m/s
احتمال بارندگی 90%
۶ قبل‌ازظهر ۶
پوشیده از ابر و باران
59 +15 59 +15 97%
2.2 mm 0.09 in
NE 13 22 4 6
پوشیده از ابر و باران
تندباد 27 mph 43 kmh 6 Bft 12 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۷ قبل‌ازظهر ۷
پوشیده از ابر و باران
57 +14 57 +14 97%
2.3 mm 0.09 in
NE 11 18 3 5
پوشیده از ابر و باران
تندباد 27 mph 43 kmh 6 Bft 12 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۸ قبل‌ازظهر ۸
پوشیده از ابر و باران
57 +14 57 +14 97%
3.6 mm 0.14 in
NE 13 22 4 6
پوشیده از ابر و باران
تندباد 27 mph 43 kmh 6 Bft 12 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۹ قبل‌ازظهر ۹
پوشیده از ابر و باران
59 +15 59 +15 97%
2.3 mm 0.09 in
NE 11 18 3 5
پوشیده از ابر و باران
تندباد 27 mph 43 kmh 6 Bft 12 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۱۰ قبل‌ازظهر ۱۰
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
59 +15 59 +15 98%
1.9 mm 0.07 in
NE 13 22 4 6
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 27 mph 43 kmh 6 Bft 12 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
61 +16 61 +16 98%
4.9 mm 0.19 in
NE 13 22 4 6
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 27 mph 43 kmh 6 Bft 12 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۰ بعدازظهر ۱۲
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
61 +16 61 +16 97%
5.4 mm 0.21 in
NE 13 22 4 6
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 29 mph 47 kmh 6 Bft 13 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۱ بعدازظهر ۱۳
پوشیده از ابر و باران
61 +16 61 +16 97%
2.7 mm 0.11 in
NE 13 22 4 6
پوشیده از ابر و باران
تندباد 29 mph 47 kmh 6 Bft 13 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۲ بعدازظهر ۱۴
پوشیده از ابر و رگبار
63 +17 63 +17 95%
0.6 mm 0.02 in
NE 16 25 4 7
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 29 mph 47 kmh 6 Bft 13 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۳ بعدازظهر ۱۵
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
63 +17 63 +17 94%
0.5 mm 0.02 in
E 16 25 4 7
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 29 mph 47 kmh 6 Bft 13 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۴ بعدازظهر ۱۶
پوشیده از ابر و رگبار
63 +17 63 +17 95%
0.4 mm 0.02 in
NE 13 22 4 6
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 29 mph 47 kmh 6 Bft 13 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۵ بعدازظهر ۱۷
پوشیده از ابر و رگبار
63 +17 63 +17 97%
0.4 mm 0.02 in
NE 13 22 4 6
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 29 mph 47 kmh 6 Bft 13 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۶ بعدازظهر ۱۸
پوشیده از ابر و رگبار
61 +16 61 +16 96%
0.3 mm 0.01 in
NE 13 22 4 6
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 29 mph 47 kmh 6 Bft 13 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۷ بعدازظهر ۱۹
پوشیده از ابر و رگبار
61 +16 61 +16 97%
0.9 mm 0.04 in
NE 13 22 4 6
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 27 mph 43 kmh 6 Bft 12 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۸ بعدازظهر ۲۰
پوشیده از ابر و باران
61 +16 61 +16 97%
1.4 mm 0.06 in
NE 13 22 4 6
پوشیده از ابر و باران
تندباد 27 mph 43 kmh 6 Bft 12 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۹ بعدازظهر ۲۱
پوشیده از ابر و باران سبک
61 +16 61 +16 95%
0.3 mm 0.01 in
NE 16 25 4 7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 27 mph 43 kmh 6 Bft 12 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
پوشیده از ابر و رگبار
59 +15 59 +15 96%
0.4 mm 0.01 in
NE 16 25 4 7
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 27 mph 43 kmh 6 Bft 12 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
پوشیده از ابر و رگبار
59 +15 59 +15 97%
0.5 mm 0.02 in
NE 13 22 4 6
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 29 mph 47 kmh 6 Bft 13 m/s
احتمال بارندگی > 90%

The hourly local weather forecast shows hour by hour weather conditions like temperature, feels like temperature, humidity, amount of precipitation and chance of precipitation, wind and gusts for Christ Temple Pentecostal Church.

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings